back

Публічна оферта

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

Онлайн магазин із продажу тимчасових тату (далі Продавець) публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про купівлю-продаж товарів, представлених на офіційному сайті Продавця https://arleysign.com в адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець), на умовах і в порядку, зазначених нижче:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2.  Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі – ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення покупцем замовлення, в усній (по телефону) або письмовій (через сайт) формі, і отримання даного замовлення Продавцем – є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, представленої на сайті.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

«Оферта» – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору, без підписання Договору в письмовій формі.

«Сайт» – https://arleysign.com.

«Товар» – перелік найменувань асортименту, представленого на офіційному сайті Продавця https://arleysign.com.

«Продавець» – Онлайн магазин із продажу тимчасових тату Арлі Сайн.

«Покупець» – фізична або юридична особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Кур’єрська доставка» – безпосередня передача товару від продавця до покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

4.1. Покупець має можливість оформити замовлення самостійно на Сайті або по телефону з допомогою оператора.

4.2.  Замовлення Продавцем приймаються щодня цілодобово.

4.3.   Щоб оформити Замовлення через Сайт Покупцю необхідно:

– обрати Товари, представлені на Сайті, їх кількість, та натиснути «Замовити», Товар буде автоматично додано до розділу «Кошик»;

– заповнити дані у відповідній електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;

– після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформити замовлення».

4.4. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли:

4.4.1. Покупець при оформленні замовлення підтвердить галочкою що із замовленням згідний і йому можна не телефонувати.

4.4.2. після здійснення Покупцем замовлення у телефонному режимі, оператор кол-центру Продавця усно підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу.

4.5. У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення вважається неоформленим та не підлягає виконанню Продавцем.

4.6. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

4.7. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору та оформлення замовлення.

5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ.

5.1. Покупець має можливість отримати замовлений ним Товар шляхом самостійного вивозу (самовивіз) із місця видачі замовлення або скористатися послугами кур’єрської доставки.

5.2.  Самовивіз здійснюється Покупцем із місця видачі замовлення, зазначеного Покупцем при оформленні замовлення з можливих варіантів, що вказані оператором кол-центру Продавця під час підтвердження замовлення.

5.3. Доставка замовленого Товару здійснюється в межах України, якщо інше не передбачено попередньою домовленістю між сторонами.

5.4. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з провини Продавця.

5.5.  Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

5.6. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі Товару.

6. ОПЛАТА ТОВАРУ.

6.1.  Ціни на Товари визначаються Продавцем в односторонньому порядку і вказуються на сайті. Ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6.2.   Оплата Товарів здійснюється в національній валюті України – гривні.

6.3. Загальна вартість замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженому оператором кол-центру Продавця замовленні Покупця, з урахуванням актуальної на час оформлення замовлення вартості цих Товарів, вказаної на Сайті, усіх податків та зборів, а також з вартості комплектації замовлення.

6.4. У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівкову форму оплати вартості замовлення Товар передається Покупцю лише за умови оплати повної вартості Товару. У такому випадку оплата вартості Товару вважається здійсненою в момент зарахування відповідних грошових коштів на рахунок Продавця.

6.5. Продавець має право зупинити виконання замовлення та/або скасувати замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати відповідного замовлення до моменту доставки Товарів кур’єром за адресою доставки, вказаною Покупцем (у випадку вибору кур’єрської доставки як способу доставки) або до моменту пред’явлення Покупцем вимоги про надання Товарів у місці видачі замовлень (у випадку вибору самовивозу з місця видачі замовлення).

7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

7.1.   Покупець має право відмовитися від Товару неналежної якості після його огляду в момент прийому Товару.

7.2. При отриманні Товару Покупець перевіряє відповідність отриманих Товарів свого замовлення, комплектність і відсутність претензій до зовнішнього вигляду доставленого Товару протягом 10 (десяти) хвилин після його отримання.

7.3. У разі отримання неякісного Товару, або невідповідності отриманого Товару замовленому (відсутність заявлених позицій), Покупець має право вимагати заміни такого Товару Товарами належної якості відразу протягом 5 (п’яти) хвилин після перевірки відповідності отриманого Товару.

7.4. У разі невиконання порядку пред’явлення претензії Покупця за зовнішнім виглядом Товару та їх укомплектованості, передбачених пунктом 7.2. та пунктом 7.3. цієї оферти, претензії не приймаються.

7.5. В разі відмови від товару неналежної якості, вартість якого була сплачена Покупцем шляхом безготівкового розрахунку, Продавець повертає кошти Покупцеві за товар неналежної якості протягом 3 банківських днів.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо таке невиконання зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, виникнення та існування яких є поза контролем Продавця. До обставин непереборної сили належать у тому числі: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, акти тероризму, диверсії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, рішення органів влади, зміни національного законодавства, збій в роботі технічних систем, що використовуються Продавцем, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Продавця, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, затори на дорогах, тощо.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Цей Договір вважається укладеним в момент завершення оформлення замовлення Покупцем та підтвердження прийняття замовлення до виконання Продавцем.

9.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.

10. АВТОРСЬКІ ПРАВА.

10.1. Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті https://arleysign.com, є власністю “Арлі Сайн Тимчасові тату”.

11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

11.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати Товари, запропоновані до продажу на Сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним Товари.

11.2. Даний Договір поширюється на всі Товари, продемонстровані на Сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

11.3. Продавець зобов’язується:

– продавати Товари, передбачені умовами даного Договору;

– забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів;

– надавати консультації з питань користування Сайтом та оформлення Замовлення;

11.4. Продавець має право:

– відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору;

– вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;

– вносити зміни щодо інформації, розміщеної на Сайті в односторонньому порядку та на власний розсуд;

– залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

– змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

11.5. Покупець зобов’язується:

– дотримуватись умов даного Договору;

– прийняти Товар належної якості, який відповідає замовленню Покупця;

– оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;

– перевірити кількість та найменування замовлених Товарів при їх отриманні.